Kontrolkarte vecākiem
09.05.2013


Šis materiāls jums palīdzēs konstatēt esošo situāciju un rast atbildi uz jautājumu – vai mans bērns ir gatavs skolai?

1. Psiholoģiskā un sociālā gatavība skolai.

A. Vēlēšanās iet uz skolu.

1.   Bērns grib iet uz skolu.
2. Pagaidām neizrāda īpašu vēlmi iet uz skolu.
3. Negrib iet uz skolu.

B. Mācīšanās motivācija.

1. Apzinās mācīšanās nepieciešamību un svarīgumu. Bērnam mācīšanās ir personīgi nozīmīga.
2. Bērns nav apzinājies savus personīgos mācīšanās mērķus, viņam šķiet pievilcīga tikai mācību procesa āriene (iespēja būt kopā ar draugiem, jaunu, skaistu mācību piederumu iepirkšana).
3. Mācīšanās mērķi nav apzināti, nekā pievilcīga skolā bērns nesaskata.

C. Saskarsmes spējas, spēja adekvāti uzvesties un reaģēt uz dažādām situācijām.

1. Viegli veido kontaktus, pareizi izprot situācijas, saprot to jēgu, uzvedās adekvāti, spēj ievērot noteikumus.
2. Kontaktu veidošana un sadarbošanās rada grūtības, reakcija uz situācijām dažreiz neadekvāta.
3. Slikti veido kontaktus ar vienaudžiem un pieaugušiem, nespēj pieņemt noteikumus, pārsvarā neadekvāti reaģē uz situācijām.

D. Uzvedības organizētība.

1. Spēj sevi organizēt.
2. Bērnam grūti sevi organizēt.
3. Uzvedība dezorganizēta.


4. Skolai nozīmīgu psihofizioloģisku funkciju attīstība.

A. Fonemātiskā dzirde, artikulācijas aparāts

1. Runa skaidra, pareiza, runas uzbūve un skaņu diferencēšana bez traucējumim.
2. Runas uzbūve un skaņu izruna vai skaņu saklausīšana traucēta - nepieciešama logopēda konsultācija.
3. Bērns šļupst vai stostās, nespēj atšķirt skaņas vārdos – nepieciešama logopēda konsultācija.

B. Plaukstas sīkā motorika

1. Prot turēt zīmuli pincetes satvērienā, prot rakstīt līnijas,  darboties ar šķērēm.
2. Darbošanās ar zīmuli un šķērēm ir saspringta- sīkā motorika nav pietiekami attīstīta, roka ātri nogurst.
3. Neveikli darbojas ar sīkiem priekšmetiem, zīmuļiem, šķērēm.

C. Kustību koordinācija, telpiskā orientācija, ķermeniskā veiklība.

1. Bērns ir veikls, kustīgs, viegli orientējās telpā.
2. Novēro nelielas grūtības orientējoties telpā un kustību koordinācijā.
3. Bērns ir neveikls, mazkustīgs.


D. Acu- Roku koordinācija.

1. Spēj pareizi burtnīcā pārzīmēt grafisku zīmējumu no parauga (ornamentu, figūru) ar redzi spēj uztvert un pārnest informāciju no attāluma ( no tāfeles).
2. Grafisku attēlu no attāluma spēj pārnest tikai nedaudz izmainītu.
3. Pārnesot informāciju no attāluma, tā ir stipri sagrozīta.

E. Redzes uztveres apjoms (spēja izdalīt atsevišķus objektus no kopīgā attēla, spēj atrast neatbilstības attēlos).


3. Izziņas sfēras attīstība.  

A. Izpratne.

1. Ir izveidojušies konkrēti, pietiekami plaši priekšstati par apkārtējo pasauli, var pastāstīt par sevi, ģimeni, valsti, pilsētu, kurā dzīvo, par augiem un dzīvniekiem, par dabas norisēm.
2. Ir konkrēti priekšstati par lietām un vidi, kas ir bērna ikdienas pieredzē.
3. Ļoti ierobežoti priekšstati, nespēj sistemātiski aptvert pat to, kas aptver bērna sadzīvi ikdienā.

B. Runa.

1. Runa saturiska, izteiksmīga, gramatiski pareiza.
2. Bērnam ir grūtības atrast vārdus, lai brīvi izteiktos, runa neizteiksmīga.
3. Vārdu krājums ierobežots, atbildes parasti sastāv no viena vai diviem vārdiem, stāstījums aprauts, nepabeigti teikumi, gramatiski nepareiza vārdu secība teikumos.

C. Patstāvība un izziņas aktivitāte.

1. Bērns ir zinātkārs, aktīvs, uzdevumus pilda ar interesi, patstāvīgi, nav nepieciešami papildus ārēji motivātori.
2. Šaurs interešu loks, lai veiktu uzdevumus nepieciešama papildus ārēji stimuli, tomēr spēj strādāt daļēji patstāvīgi.
3. Bērns neizrāda interesi par veicamajiem uzdevumiem, nepieciešams patstāvīgs individuāls atbalsts un pamudināšana.

D. Domāšanas attīstība – analīze, sintēze, salīdzināšanas spēja, likumsakarību izprašana.

1. Bērns izprot vecumam atbilstošu uzdevumu satura jēgu (arī slēpto jēgu), spēj apkopot informāciju vārdiski, spēj atšķirt sīkas atšķirības salīdzinot, atrod sakarības.
2. Uzdevumu veikšanai, kas prasa analīzi, sintēzi, salīdzināšanu, nepieciešama pieaugušā stimulējoša palīdzība.
3. Minēto uzzdevumu veikšanai nepieciešama pieaugušo organizatoriska, uzvedinoša palīdzība.
4. Nepieciešama pieaugušo apmācoša palīdzība likumsakarību izprašanai; palīdzību pieņem ar grūtībām, patstāvīgi nespēj pārnest pieredzi uz jaunu situāciju.

E. Tīšie procesi.

1. Bērns spēj noturēt darbības mērķi, viņam ir darbības plāns, izvēlas piemērotus līdzekļus, pārbauda rezultātu, pats pārvar radušās grūtības, noved darbu līdz galam.
2. Bērns spēj noturēt darbības mērķi, izdomā plānu, izvēlas piemērotus līdzekļus, pārbauda rezultātu, tomēr bieži novirzās no galvenā un grūtības pārvar tikai ar psiholoģisku atbalstu.
3. Darbība haotiska, nepārdomāta, aizmirst dažus nosacījumus uzd. Izpildes laikā, nepārbauda rezultātu, pamet darbu saskaroties ar grūtībām, nepieņem organizatorisku palīdzību.

F. Darbības kontrole.

1. Bērna centienu rezultāts atbilst uzstādītajiem mērķiem, pats spēj salīdzināt rezultātu ar mērķi.
2. Daļēji atbilst, bērns patstāvīgi neredz sakarību starp centību un mērķi.
3. Bērns pilnīgi nesaprot sakarību starp centību un rezultātu.

G. Darbības temps.

1. Bērns spēj noturēt noteiktu darbības tempu veicot uzdevumu, neizrādot izteiktas noguruma pazīmes. (apm. 10 min.)
2. Uz darba uzdevuma beigām sāk nogurt, bet tas netraucē pabeigt uzdevumu, ir vairāk kļūdu noguruma dēļ.
3. Strādā lēni, nepabeidz uzdevumus vai arī ir haotisks un steidzās, cieš darba kvalitāte.

Novērtēšana.
Bērns ir gatavs skolai: pārsvarā atzīmēts pirmais kritērijs.
Bērns daļēji gatavs skolai: pārsvarā atzīmējāt otro apgalvojumu.
Bērns skolai nav gatavs: pārsvarā atzīmējāt 3 vai 4 apgalvojumu.

Materiālu sagatavojusi Jolanta Lamstere pēc R.V. Ovčarovas. Praktiskā psiholoģija sākumskolā. 2001. „Cфера”
      Atpakaļ